Hotline? (+84)28.6672.5689

Download Tài Liệu

D 2664 – 95a - Standard Test Method for Triaxial Compressive Strength of Undrained Rock Core Specimens Without Pore Pressure Measurements Tải Tài Liệu
D 2573 – 94 - Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil Tải Tài Liệu
D 2488 – 00 - Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure) Tải Tài Liệu
D 2487 – 00 - Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) Tải Tài Liệu
D 2435 – 96 - Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Tải Tài Liệu
D 2434 – 68 - Standard Test Method for Permeability of Granular Soils Tải Tài Liệu
D 2325 – 68 - Standard Test Method for Capillary-Moisture Relationships for Coarse- and MediumTextured Soils by Porous-Plate Apparatus Tải Tài Liệu
D 2217 – 85 - Standard Practice for Wet Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants Tải Tài Liệu
D 2216 – 98 - Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass Tải Tài Liệu
D 2168 – 90 - Standard Test Methods for Calibration of Laboratory Mechanical-Rammer Soil Compactors Tải Tài Liệu
D 2167 – 94 - Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Rubber Balloon Method Tải Tài Liệu
D 2166 – 00 - Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil Tải Tài Liệu
D 2113 – 99 - Standard Practice for Rock Core Drilling and Sampling of Rock for Site Investigation Tải Tài Liệu
D 1997 – 91 - Standard Test Method for Laboratory Determination of the Fiber Content of Peat Samples by Dry Mass Tải Tài Liệu
D 1987 – 95 - Standard Test Method for Biological Clogging of Geotextile or Soil/Geotextile Filters Tải Tài Liệu
D 1883 – 99 - Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-Compacted Soils Tải Tài Liệu
D 1635 – 00 - Standard Test Method for Flexural Strength of Soil-Cement Using Simple Beam with Third-Point Loading Tải Tài Liệu
D 1634 – 00 - Standard Test Method for Compressive Strength of Soil-Cement Using Portions of Beams Broken in Flexure (Modified Cube Method) Tải Tài Liệu
D 1633 – 00 - Standard Test Methods for Compressive Strength of Molded Soil-Cement Cylinders Tải Tài Liệu
D 1632 – 96 - Standard Practice for Making and Curing Soil-Cement Compression and Flexure Test Specimens in the Laboratory Tải Tài Liệu
D 1587 – 00 - Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for Geotechnical Purposes Tải Tài Liệu
D 1586 – 99 - Standard Test Method for Penetration Test and Split-Barrel Sampling of Soils. Tải Tài Liệu
D 1558 – 99 Standard Test Method for Moisture Content Penetration Resistance Relationships of Fine-Grained Soils Tải Tài Liệu
D 1557 – 00 Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3)) Tải Tài Liệu
D 1556 – 00 - Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method Tải Tài Liệu
D 1452 – 80 - Standard Practice for Soil Investigation and Sampling by Auger Borings. Tải Tài Liệu
D 1411 – 99 - Standard Test Methods for Water-Soluble Chlorides Present as Admixtures in Graded Aggregate Road Mixes Tải Tài Liệu
D 1241 – 00 - Standard Specification for Materials for Soil-Aggregate Subbase, Base, and Surface Courses Tải Tài Liệu
D 1194 – 94 - Standard Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footings Tải Tài Liệu
D 1143 – 81 - Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load. Tải Tài Liệu
D 1140 – 00 - Standard Test Methods for Amount of Material in Soils Finer Than the No. 200 (75-µm) Sieve Tải Tài Liệu
D 854 – 00 - Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer Tải Tài Liệu
D 806 – 00 - Standard Test Method for Cement Content of Hardened Soil-Cement Mixtures. Tải Tài Liệu
D 698 – 00a - Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3(600 kN-m/m3)) Tải Tài Liệu
D 653 – 97 - Standard Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids Tải Tài Liệu
D 560 – 96 - Standard Test Methods for Freezing and Thawing Compacted Soil-Cement Mixtures Tải Tài Liệu
D 559 – 96 - Standard Test Methods for Wetting and Drying Compacted Soil-Cement Mixtures Tải Tài Liệu
D 558 – 96 - Standard Test Methods for Moisture-Density Relations of Soil-Cement Mixtures Tải Tài Liệu
D 427 – 98 - Standard Test Method for Shrinkage Factors of Soils by the Mercury Method Tải Tài Liệu
D 425 – 88 - Standard Test Method for Centrifuge Moisture Equivalent of Soils Tải Tài Liệu
D 422 – 63 - Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils. Tải Tài Liệu
D 421 – 85 - Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants Tải Tài Liệu
D 420 - 98 - Standard Guide to Site Characterization for Engineering Design and Construction Purposes Tải Tài Liệu
TCVN 9352 - 2012 - Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh/ Soil - Method of cone penetration test. Tải Tài Liệu
TCVN 9351 - 2012 - Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)/ Soils - Field testing method - Standard penetration test. Tải Tài Liệu
TCVN 9149 - 2012 - Công trình thuỷ lợi - Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan/ Hydraulic structures - Method for determination rock’s permeability wich by water pressure test into bore hole Tải Tài Liệu
TCVN 8869 - 2011 - Quy trình Đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất/ Method for measurements of pore pressures in soil. Tải Tài Liệu
TCVN 9148 - 2012 Công trình thủy lợi - Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan/ Hydraulic structures - Method for determining water permeability coefficient of soil and rock saturated by pumping water Tải Tài Liệu
TCVN 8731 - 2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường/ Soils for hydraulic engineering construction - Field test method for determination of w Tải Tài Liệu
TCVN 5747 - 1993 - Đất xây dựng - Phân loại/ Soil - Classification for civil engineering Tải Tài Liệu
TCVN 8726 - 2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hàm lượng hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm/ Soils for hydraulic engineering construction - Laboratory test method for determination of organic matter content in soil. Tải Tài Liệu
TCVN 8720 - 2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm/ Soils for hydraulic engineering construction - Laboratory test method for determination of skrinkage characteristics of soil Tải Tài Liệu
TCVN 8718 - 2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm/ Soils for hydraulic engineering construction - Laboratory test method for determination of the disintegration characteristics o Tải Tài Liệu
TCVN 7131 - 2002 - Đất sét - Phương pháp phân tích hóa học/ Clays - Methods of chemical analysis. Tải Tài Liệu
TCVN 2683 - 2012 - Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu/ Soil - Sampling, packing, transportation and curing of samples. Tải Tài Liệu
TCVN 9362 - 2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình/ Specifications for design of foundation for buildings and structures. Tải Tài Liệu
TCVN 9363 - 2012 - Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng/ Building surveys - Geotechnical investigation for high rise buiding. Tải Tài Liệu
TCVN 6198 - 1996 - Chất lượng nước - Xác định hàm lượng canxi - Phương pháp chuẩn độ EDTA/ Water quality - Determination of caicium content - EDTA titrimetric method. Tải Tài Liệu
TCVN 6196-3: 2000 - Chất lượng nước - Xác định natri và kali - Phần 3: Xác định natri và kali bằng đo phổ phát xạ ngọn lửa/ Water quality - Determination of sodium and potassium - Part 3: Determination of sodium and potassium by flame emission spectromet Tải Tài Liệu
TCVN 6194 - 1996 - Chất lượng nước - Xác định clorua - Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mo)/ Water quality - Determinayion of chioride - Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method). Tải Tài Liệu
TCVN 8569 - 2010 - Chất lượng đất - Phương pháp xác định các Cation Bazơ trao đổi phương pháp dùng Amoni Axetat/ Soil quality - Method for determination of base cation exchange by ammonium acetate. Tải Tài Liệu
TCVN 6656 - 2000 - Chất lượng đất - Xác định hàm lượng Sunfat tan trong nước và tan trong Axit/ Soil quality - Determination of water-soluble and acid-soluble sulfate. Tải Tài Liệu
TCVN 5679 - 2007 - Chất lượng đất - Xác định pH/ Soil quality - Determintion of pH. Tải Tài Liệu
TCVN 8868 - 2011 - Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - Không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục/ Test method for Unconsolidated - Undrained and Consolidated - Drained for cohesive soils on triaxial compre Tải Tài Liệu
TCVN 4202 - 2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm/ Soils - Laboratory methods for determination of unit weight. Tải Tài Liệu
TCVN 4201 - 2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm/ Soils - Laboratory methods for determination of compaction characteristics. Tải Tài Liệu
TCVN 4200 - 2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm/ Soils - Laboratory methods for determination of compressibility. Tải Tài Liệu
TCVN 4199 - 1995 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng/ Soils - Laboratoly method of determination of shear resistance in a shear box appratus. Tải Tài Liệu
TCVN 4198 - 2014 - Đất xây dựng - Phương pháp phân tích thành phần hạt trong phòng thí nghiệm/ Soils - Laboratory methods for particle - Size analysis. Tải Tài Liệu
TCVN 4197 - 2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm/ Soils - Laboratory methods for determination of plastic limit and liquid limit. Tải Tài Liệu
TCVN 4196 - 2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm/ Soils - Laboratory methods for determination of moisture and hydroscopic water amount. Tải Tài Liệu
TCVN 4195 - 1995 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm/ Soil - Method of laboratoly determination of specift weight. Tải Tài Liệu
TCVN 9351 - 2012 - Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)/ Soils - Field testing method - Standard penetration test Tải Tài Liệu
TCVN 9437 - 2012 - Khoan thăm dò địa chất công trình/ The process of boring engineering geology investigations Tải Tài Liệu
TCVN 2683-2012- Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu/ Soils - Sampling, packing, transportation and curing otsamples Tải Tài Liệu