Hotline? (+84)28.6672.5689

Giới Thiệu

Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng công nghệ cao Việt – Nhật được thành lập ngày 31 tháng 08 năm 2017 của Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh/ Viet – Nhat High Technology Geotechnique and Construction Joint Stock Company was formed on August 31, 2017 of Ho Chi Minh Plan and Investment Department.


Phòng Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng thuộc Công ty được Bộ Xây Dựng công nhận theo quyết định số 445/QĐ –BXD ngày 4/10/2010, mã số LAS-XD 989. Hiện nay, Phòng thí nghiệm của Công ty đã phát triển lên thành Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng Ingefco và Something Việt Nam trực thuộc Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng công nghệ cao Việt- Nhật và được Bộ Xây Dựng công nhận theo quyết định số 636/GCN –BXD ngày 07/11/2017/ Company’s Construction Testing and Control laboratory was recognized by Ministry of Construction, with the code LAS XD989 as the Decision No 445/ QĐ –BXD dated on 4/10/2010. At present, Company’s laboratory was developed into  Laboratory for Construction Verification Ingefco and Something Viet Nam under Viet- Nhat High Technology Geotechnique and Construction Joint Stock Company, license was granted by Ministry of Construction as the Decision No 636/GCN –BXD dated on 07/11/2017.

Hoạt động kinh doanh của Công ty là cung cấp trọn gói hoặc từng phần các dịnh vụ Tư vấn trong lĩnh vực xây dựng bao gồm/ Our company's business is to provide partial or package of consulting services in a wide range of construction activities are as followed:
− Khảo sát Địa hình công trình. Khảo sát địa chất công trình. Khảo sát địa chất thuỷ văn/ Topographic survey. Geotechnical investigation. Hydrogeologic survey;
− Kiểm tra và phân tích kỹ thuật/ Technical inspection & analysis;
− Thi công xử lý nền móng công trình xây dựng/ Engineering foundation treatment construction project;
− Tư vấn xây dựng, thiết kế, giám sát, thi công công trình Thuỷ lợi, Giao thông, Công trình DD & CN/ Construcstion consultancy, design, supervision, execution Hydraulic works, Traffic works, Civil &
Industrial works;
− Bán buôn thiết bị khoa học, thiết bị thí nghiệm/ Dealing in science equipments, testing equipment;
− Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật/ Studyng and development of natural science & technical experiment;
− Và một số ngành nghề khác/ And some other services;

Sơ đồ tổ chức tại trụ sở chính của Công ty bao gồm các Phòng ban như sau/ Organizational chart at the headquarters of the company includes the following departments:
1. Ban Giám đốc Công ty/ Management Council
2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp/ Planning – General Department
3. Phòng Địa kỹ thuật & Nền móng/ Geotechnical & Foundation Treatment Department
4. Phòng Kỹ Thuật Công Trình/ Technical Project Department
5. Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng Las XD 989/ Laboratory for Construction Verification Ingefco
and Something Viet Nam

Chuyên Gia Của Chúng Tôi